دسته بندی مشاغل
شرکت نیکوشیمی فعالیت درزمینه ای (موادشیمیایی_اسانس_پودرفلزات-تجهیزات آرمایشگاهی -
شرکت نیکوشیمی فعالیت درزمینه ای (موادشیمیایی_اسانس_پودرفلزات-تجهیزات آرمایشگاهی_موادشیمیایی مرک آلمان)درخمت صنعت کشور می باشد
اطلاعات تماس